תקנון אתר סולן

ברוכים הבאים לאתר סולן. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

1.אתר סולן הינו אתר אינטרנט אשר במסגרתו מתבצעות מכירות  (להלן:  "סולן" או "האתר"). משרדי סולן והמחסן לצורך תפעול האתר ממוקמים  ברחוב סחרוב 19 א.ת מערב ראשון לציון

2.רשאי להשתתף בקניה כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף שהוא על שמו בלבד. ובנוסף טלפון נייד זמין לשיחות ולמשלוחי SMS

3. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה,  ומסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בסולן יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סולן ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הקשורות עמה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סולן אינטראקטיב בע"מ על פי תקנון זה. בכל מקרה של תביעה סמכות השיפוט תהה בל אביב-יפו, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים בלבד.

4 .כל רכישה באתר הינה הבעת הסכמה עקרונית בלבד לרכישת המוצר טרם ביצוע העסקה. ואינה מחייבת לא את הרוכש באתר ולא את חברת סולן.ראה סעיף 16 בתקנון. משבוצעה העסקה וחויבה סולן אחראית לאספקה ולשירות.

5 .סולן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6 .סולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

7 .סולן אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים המופיעים באתר ואינם במלאי. ורשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. מובהר בזאת שהתמונות באתר הובאו לצורך המחשה. סולן עשתה מירב המאמצים עלמנת להביא תמונה עדכנית ואמינה המשקפת את מראה המוצר כפי שהוא.

8.במסגרת הרכישה בסולן יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות   כאמור תהא נתונה   לשיקול דעתה הבלעדי של סולן אינטראקטיב.  המחירים

9.מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר. במקרה של טעות "סופר" מחיר המוצר יקבע לפי המחיר בחנות סולן.
לצרכן תינתן הזכות לבטל את העסקה ללא דמי ביטול. ביצוע הרכישה באתר

10. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יימסרו לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא  יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום,  אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. אבטחה הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL. אבטחה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת סולן וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה .

12. סולן  שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר אשר לא סיפק טלפון להתקשרות ומשלוח הודעות.וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. וזאת במקרה של לקוחות אשר מנסים לנצל את מדיית האינטרנט לשימוש לא הולם, ובאי מתן פרטי אספקה הולמים.

13.שעות פעילות סולן יום א עד ה : 17:30 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד חמש וחצי).ימי שישי 13:00 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד שלוש עשרה ).  דמי טיפול ומשלוח 14.בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח בסך הנקוב בדף המוצר15. סולן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הטיפול ומשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה. מלאי ואספקה.16. כלל, כל המוצרים מצויים במלאי לאספקה ללקוח תוך 14 ימי עסקים. יחד עם זאת,
אם בשל ריבוי הזמנות או מטעמים שלא קשורים בסולן, המוצר יחסר במלאי,
נודיע ללקוח תוך יום עסקים אחד על אי המצאות המוצר במלאי ויתאפשר ללקוח לבטל את העסקה ללא דמי ביטול.. , חברת סולן מפעילה מספר חנויות אשר לא דרך האינטרנט. זכותה של סולן שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת סולן אשר תיבחר על ידי סולן בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת") בכל מקרה במידה וההזמנה חויבה סולן תעשה מאמץ לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום החיוב וקבלת האישור מחברת האשראי. 14 ימי עסקים הינם עד מסירת החבילה בדואר ישראל. עיכוב באספקת מוצר עקב שביתה בדואר, חגים ואו מחדל /טעות דפוס וכדומה. של רשות הדואר לא יחשב כאיחור במועד האספקה. במידה וסולן חורגת מ 14ימי אספקה הלקוח יקבל זיכוי של 5% מערך המוצר כפיצוי מוסכם. היה והלקוח מעוניין לבטל הזמנתו . ביטול העסקה תתבצע ללא דמי ביטול במקרה זה.

16א. סולן תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סולן אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סולן בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סולן תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת. בכל מקרה סולן תודיע ללקוח תוך יום עסקים אחד על  אי הימצאות מלאי.

18. סולן לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

19. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, וביוזמתו ייפנה למוקד שירות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים לפי עלות המשלוח לאותו מוצר.

החזרת מוצרים/ תיקונים
20. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
23. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שרות לקוחות  ולשלוח את המוצר חזרה או להגיע אלינו עם המוצר. ולא יאוחר מ 14 ימים ממועד האספקה. מוקד שרות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. בהתאם לחוק הגנת הצרכן זכות לביטול  עסקה 14 ימים ממועד אספקת המוצר או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ניתן להחזיר מוצרים 14 ימים מיום קבלתם או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר. במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח ב5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך בניהם. במקרה של תקלה במוצר על הלקוח להגיע למעבדה ברח' דוד סחרוב 19 ראשל"צ טל 03-9511195במשלוח דואר יש לשלוח אלינו באריזה המקורית או אריזה שמרופדת היטב היטב .מובהר בזאת לא תתקבלנה תלונות כאילו המוצר נשלח שלם ותקין ונשבר במשלוח ! מובהר בזאת סולן מסירה כל אחריות למוצר שיגיע אלינו כשהוא שבור, ניזוק או כל חבלה שהיא .במקרה זה סולן תגיש הצעת מחיר עבור תיקון או החלפה. מבצעים.24. מעת לעת יימכרו מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות

25. במידה וסולן תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, והכל בכפוף לתנאי המבצע ו/או למצוין בדף המוצר .מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד,

ביטול עסקה או שינוי הזמנה .26. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שרות הלקוחות ובמייל בלבד. יש להתקשר ולוודא הגת מייל /פקס  27. הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם מתקלקלים או מתכלים .וזאת באמצעות פנייה למוקד שרות הלקוחות . וזאת עד ארבעה עשר(14)  ימים מיום אספקת המוצר .בצירוף חשבונית מקורית. בהתאם לחוק הגנת הצרכן זכות הביטול הינה 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר, דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה לפי הנמוך בניהם.  28. חובה לציין כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכפי התקנון.רכישה29. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בסולן יכולה להתבצע בתקשורת האינטרנט בלבד  התשלום30. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המקובל על ידי סולן, בלבד. המוצרים יסופקו לאחר בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור לעסקה. אחריות31. סולן אחראית לשירות ותיקוני מכשירים שנקנו דרכה ואשר מסומנים בסימני הכר. מובהר בזאת שבהסרת המדבקה תוסר האחריות. וזאת במסגרת האחריות וכפי המצוין בדף מוצר. או בחשבונית ואו בתעודת האחריות. ובהצגת מסמך רכישה. למוצרים אשר נרכשו דרך סולן ובמידה ונותן האחריות היבואן לא ימצא מסיבות כאלה ואחרות .סולן תהה מחויבת לאחריות ולתיקון המוצר והחזרתו למצב תקין. למוצרים שמחירם 400 ש"ח ומעלה .מובהר 32. סולן אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיסשייגרם ללקוח סולן ו/או לצד ג כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בסולן  וכדו. כמו כן לסולן לא תהיה שום אחריות לגבי קבצים או תמונות המגובים במדיות שונות כגון כרטיסי זיכרון  הנרכשות דרכה.מובהר בזאת במקרה של נזק עקיף או ישיר או נזק צד ג' כתוצאה משימוש במכשיר או מטען או סוללה שנרכשו בסולן.גבול האחריות המקסימלי הוא ערכו של המוצר ואת ששולם תמורתו. וסולן לא תישא בשום הוצאות מעבר לערכו.זכויות33. סולן הינו אתר ומאגר רשום. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, להתווסף למאגר המידע של חברת סולן ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות עדכונים , קידום מכירות ושיווק.  34. סולן שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו. אין להעתיק . תכנים ,טקסטים ,טכנולוגיות, קבצים ,תמונות  או כל מה ששייך לאתר .האתר הינו בבעלות מלאה ובלעדית של סולן. וכל שימוש בתכניו ללא אישור בכתב מחברת סולן הינה עבירה על החוק. 35. הצהרת פרטיות  ככלל סולן לא עושה שימוש בדואר אלקטרוני ובמיילים. ובכל מידע אחר הקשור ללקוחותיה אתר סולן מאובטח והגישה אל מאגר הלקוחות חסויה ומוצפנת. פרטים אישיים  נאספים על מנת להשלים את הקנייה. על הלקוח למסור את פרטיו האישיים , שם , שם חברה מס תעודת זהות . כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו , מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים .השימוש היחיד שנעשה בהם הוא בכדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח ההזמנה בלבד. פרטי כרטיס האשראי חסויים ומוצפנים. סולן עושה בהם שימוש לצורך חיוב ההזמנה בלבד. עצם השלמת הליך הקניה ופרטי האשראי רואה עצמה סולן מחויבת כלפי לקוחתיה, שלא להעבירם לצד שלישי ובכל מקרה שאלה או תלונה ניתן לפנות למר עוז אדרי בחברתנו במייל [email protected] פסולת סוללות אלקטרונית .מה משליכים?
סוללות למחשבים ניידים ,סוללות נטענות ואלקליין ,מצברים ומכשירים אלקטרוניים, כגון: כבלים, מטענים, למחשבים ניידים ,מחשבים או כל  מוצר אלקטרוני כל שהוא איפה משליכים?
במוקד האיסוף בחנות שלנו בראשון לציון רח סחרוב 19 ראשל"צ . בשעות הפעילות בימים א'-ה בשעות 18:00-9:00.אין צורך להתקשר אפשר להגיע אלינו עם המוצר/פסולת.
לגבי מצברים יש לתאם עם האחראי אצלנו מר מייק אדרי בלבד בטלפון 050-8480065אם יש במשפחה תלמידים הלומדים בבתי ספר בעיר – שאלו אותם אם יש בבית הספר מוקד איסוף  .ובכל עיר יש מוקד עירוני לפסולת אלקטרונית.מה קורה עם פסולת אלקטרונית המושלכת למוקד איסוף?
הפסולת נאספת על ידי תאגידים  למיחזור, מועברת למתקני מיון שבהם מועסקים עובדים במסגרת של תעסוקה משקמת,
מופרדת לפי חומרי הגלם השונים – ומשם מועברת למפעלי המיחזור בישראל ובחו"ל. למשל, סוללות הופכות חזרה לאבץ, עופרת וכספית – שמהם מייצרים מוצרים חדשים.הכי חשוב: אל תזרקו פסולת אלקטרונית וסוללות לפח אחר. פסולת אלקטרונית מהווה כ-3% מהפסולת שלנו, אבל אחראית ל-70% מהזיהום.
קניתם מכשיר חשמלי חדש וסירבו לאסוף מכם את המכשיר הישן – דווחו במייל הבא [email protected].

הנחיות לסוללות ליתיום מכל הסוגים הקיימים באתר
יש להטעין את הסוללה הטענה מלאה לפני השימוש הראשון (היא נמצאת במצב אחסון)
אין לרוקן את הסוללה מתחת ל 15% מהקיבולת שלה.
אין להטעין את הסוללות ללא השגחת אדם מבוגר כל זמן הטעינה.
אין להשאיר סוללות ליתיום ברכב
אין לבצע טעינת סוללת ליתיום בתוך הרכב מעל תא המנוע.
אין להניח את הסוללה על חומר דליק בזמן הטעינה.
יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני הטעינה.
יש להשתמש במטען המיועד לסוללות ליתיום ודומה בלבד LI-PO מטען לסוללות רגילות אינו מתאים זהירות!!!!!.
יש להטעין את הסוללה במקום בטוח והרחק מכל חומר דליק.
יש לשים לב לכיוון של הקונקטור קוטב חיובי ושלילי לפני החיבור למטען !!!
במידה ותחברו את הסוללה במצב הפוך, הסוללה תשרוף את המטען ותוציא אותו מכלל שימוש.
יש להקפיד להטעין את הסוללה לפי המתח והזרם המתאים לה בלבד.
אין להשתמש בסוללה שנפלה קיבלה מכה או ניזוקה
במידה והסוללה נפלה, או קיבלה מכה כלשהי , יש לבחון אותה להמצאות סדקים כיפופים או קצרים.
(במידה וישנו סדק או שב , בשום פנים אין להשתמש  יש להתייעץ אתנו 03-9415293 )
מצב אחסון של סוללת ליתיום הוא בין 30%-65%, לא טעונה במלואה ולא מרוקנת .
יש לאחסנה בתיק מיוחד חסין אש, במקום בטוח והרחק מהישג ידם של ילדים.

את הסוללות אנחנו בודקים במעמד הקנייה , הסוללות יוצאות מהחנות תקינות ובמתח אחסון.
כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לקוי או שינוי בסוללה חל אך ורק על המשתמש, סולן מסירה כל אחריות.
בקניית הסוללה באתר ובסימון V על קריאת התקנון אתם מאשרים שקראתם את ההנחיות לשימוש בסוללה
ומודעים שהאחריות על השימוש או כל נזק שייגרם חלים אך ורק על המשתמש,
סולן מסירה כל אחריות לשימוש שלא לפי ההנחיות .

קניה נעימה !!!!

0
    עגלת קניות שלי
    עגלת הקניות ריקהחזור לחנות